Carregant...

Selecció documents llibre

 

Veure el contingut del llibre  Veure el contingut del llibre (0)    Buidar el contingut del llibre  Buidar el contingut del llibre

Selecciona tipus de llibre:

Per agrupació
Per entitat
Per programa
Documents predeterminats

Agrupacions

Subsector OrdenarGeneralitat de Catalunya
Sel. Codi Despeses               Memòries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Parlament de Catalunya
PA01 pdf    pdf  pdf   
Parlament. Síndic de Greuges
PA02 pdf    pdf  pdf   
Consell de Garanties Estatutàries
CC01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Sindicatura de Comptes
SC01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Oficina Antifrau de Catalunya
OA01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Comissió Jurídica Assessora
CJ01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Gabinet del Conseller i Secretaria General
PR01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Secretaria del Govern
PR02 pdf  pdf  pdf     
Secretaria General de l'Esport
PR06 pdf  pdf       
Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació
PR12 pdf  pdf       
Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana
PR13 pdf  pdf       
Secretaria de la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
PR14 pdf  pdf       
Gabinet de la Vicepresidència i SG d'Economia i Hisenda
EC01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Secretaria d'Hisenda
EC09 pdf  pdf       
Secretaria d'Economia
EC10 pdf  pdf       
Gabinet i SG d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
EX01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
EX02 pdf  pdf       
Secretaria de Transparència i Govern Obert
EX03 pdf  pdf  pdf     
Gabinet i SG de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
GO01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Secretaria d'Administració i Funció Pública
GO02 pdf  pdf       
Secretaria d'Administracions Locals
GO03 pdf  pdf       
Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana
GO09 pdf  pdf       
Gabinet i SG d'Ensenyament
EN01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Secretaria de Polítiques Educatives
EN07 pdf  pdf       
Consorci d'Educació de Barcelona (departament)
EN08 pdf  pdf  pdf  pdf   
Despeses de personal docent departament
EN09 pdf  pdf    pdf   
Despeses de personal docent CEB
EN10 pdf  pdf    pdf   
Gabinet i SG de Salut
SA01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Secretaria d'Atenció Ciutadana i Participació
SA13 pdf  pdf       
Secretaria de Salut Pública
SA14 pdf  pdf  pdf  pdf   
Direcció General de Planificació en Salut
SA16 pdf  pdf       
Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitàries
SA17 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de Recerca i Innovació en Salut
SA18 pdf  pdf       
Gabinet i SG d'Interior
IT01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
IT03 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de la Policia
IT04 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de Protecció Civil
IT06 pdf  pdf  pdf     
Despeses de personal bombers
IT08 pdf  pdf    pdf   
Despeses de personal mossos
IT09 pdf  pdf    pdf   
Direcció General d'Administració de Seguretat
IT10 pdf  pdf       
Gabinet i SG de Territori i Sostenibilitat
PO01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
PO02 pdf  pdf       
Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat
PO05 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de Transports i Mobilitat
PO07 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
PO12 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
PO13 pdf  pdf  pdf     
Gabinet i SG de Cultura
CU02 pdf  pdf  pdf  pdf   
Direcció General de Política Lingüística
CU11 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de Creació i Empreses Culturals
CU12 pdf  pdf  pdf     
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
CU13 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals
CU14 pdf  pdf  pdf     
Gabinet i SG de Justícia
JU01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Direcció General de Serveis Penitenciaris
JU03 pdf  pdf  pdf     
Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
JU04 pdf  pdf       
Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia
JU05 pdf  pdf       
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
JU07 pdf  pdf       
Despeses de personal centres penitenciaris
JU08 pdf  pdf    pdf   
Despeses de personal òrgans d'adm. justícia
JU09 pdf  pdf    pdf   
Gestió de finançaments estructurats
JU10 pdf  pdf       
Gabinet i SG de de Treball, Afers Social i Famílies
BE01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Secretaria General de Famílies
BE05 pdf  pdf  pdf     
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
BE06 pdf  pdf  pdf     
Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
BE07 pdf  pdf       
Direcció General de Joventut
BE09 pdf  pdf  pdf     
Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària
BE12 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de Protecció Social
BE13 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
BE14 pdf  pdf       
Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
BE15 pdf  pdf       
Direcció General dela Inspecció de Treball
BE16 pdf  pdf       
Gabinet i SG d'Empresa i Coneixement
IU01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Secretaria d'Empresa i Competitivitat
IU15 pdf  pdf  pdf     
Secretaria d'Universitats i Recerca
IU16 pdf  pdf  pdf     
Gabinet i SG d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
AG01 pdf  pdf  pdf  pdf   
Direcció General de Desenvolupament Rural
AG02 pdf  pdf  pdf     
Direcció General d'Agricultura i Ramaderia
AG03 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de Pesca i Afers Marítims
AG05 pdf  pdf  pdf     
Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
AG06 pdf  pdf  pdf     
Direcció General de Forest
AG07 pdf  pdf  pdf     
Despeses de personal agents rurals
AG08 pdf  pdf    pdf   
Despeses diversos departaments. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH
DD01 pdf  pdf       
Despeses diversos departaments. Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni
DD03 pdf  pdf  pdf     
Despeses diversos departaments. Departament de la Presidència
DD04 pdf  pdf       
Despeses diversos departaments. Departament de Cultura. Gestió Inversions Culturals
DD06 pdf  pdf       
Despeses diversos departaments. Departament de Governació. Fons de Reserva laboral
DD07 pdf  pdf    pdf   
Despeses diversos departaments. Departament de la Presidència. CTTI
DD08 pdf  pdf       
Despeses diversos departaments. Altres despeses de personal. DGP
DD09 pdf  pdf       
Deute
DT01 pdf  pdf       
Fons de Contingència
FO01 pdf  pdf       
Pensions. Classes Passives
PE01 pdf  pdf       
Pensions. Indemnitzacions
PE02          
Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat
PL01 pdf  pdf       
Entitats autònomes administratives i Catsalut
Sel. Codi Ingressos despeses Memòries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Patronat de la Muntanya de Montserrat
6000 pdf    pdf  pdf   
Institut Català de les Dones (ICD)
6010 pdf  pdf  pdf  pdf   
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
6090 pdf  pdf  pdf  pdf   
Consell Català de l'Esport
6100 pdf  pdf  pdf  pdf   
Centre d'Estudis d'Opinió
6207 pdf  pdf    pdf   
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
6040 pdf  pdf  pdf  pdf   
Autoritat Catalana de la Competència
6209 pdf  pdf  pdf  pdf   
Escola d’Administració Pública de Catalunya
6030 pdf  pdf  pdf  pdf   
Servei Català de la Salut (CatSalut)
5100 pdf  pdf  pdf  pdf   
Servei Català de Trànsit
6200 pdf  pdf  pdf  pdf   
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
6208 pdf  pdf  pdf  pdf   
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)
6120 pdf  pdf  pdf  pdf   
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran
6201 pdf  pdf  pdf  pdf   
Institució de les Lletres Catalanes
6050 pdf  pdf  pdf  pdf   
Biblioteca de Catalunya
6080 pdf  pdf  pdf  pdf   
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
6150 pdf  pdf  pdf  pdf   
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció
6160 pdf  pdf  pdf  pdf   
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
6204 pdf  pdf  pdf  pdf   
Agència Catalana del Consum
6170 pdf  pdf  pdf  pdf   
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)
6130 pdf  pdf  pdf  pdf   
Entitats autònomes comercials i financeres
Sel. Codi Ingressos despeses Memòries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)
6210 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)
6230 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Entitats de dret públic
Sel. Codi Ingressos despeses Memòries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
6250 pdf  pdf    pdf  pdf 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
6290 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)
6350 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consell de l'Audiovisual de Catalunya
7705 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Català de Finances (ICF)
6330 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agència Tributària de Catalunya
7910 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
6880 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Memorial Democràtic
8060 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Català Internacional per la Pau
8140 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Autoritat Catalana de Protecció de Dades
7095 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agència de l'Habitatge de Catalunya
7215 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
7545 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Català de la Salut (ICS)
5200 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
6600 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
6620 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut d’Assistència Sanitària (IAS)
6630 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)
6640 pdf  pdf    pdf  pdf 
Institut Català d’Oncologia (ICO)
6670 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Banc de Sang i Teixits (BST)
6680 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
6750 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya
8630 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
6360 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
6540 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agència de Residus de Catalunya
6550 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Ports de la Generalitat
6720 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Català del Sòl (INCASOL)
6740 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Servei Meteorològic de Catalunya
6810 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
6830 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
7565 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Català de les Empreses Culturals
6760 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
7495 pdf  pdf    pdf  pdf 
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
7575 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consell Nacional de la Cultura i les Arts
7970 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
6460 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
7585 pdf  pdf    pdf  pdf 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
7900 pdf  pdf    pdf  pdf 
Agència Catalana de la Joventut
7940 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Català d’Energia (ICAEN)
6500 pdf  pdf    pdf  pdf 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
6800 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
6890 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa
7025 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agència Catalana de Turisme
8755 pdf  pdf    pdf  pdf 
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
6430 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Centre de la Propietat Forestal
6570 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Societats mercantils
Sel. Codi Ingressos despeses Memòries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
6260 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Equacat, SA
6400 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
TVC Multimèdia, SL
6690 pdf  pdf      pdf 
Intracatalònia, SA
6900 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Circuit de Motocròs de Catalunya, SL
8785 pdf  pdf      pdf 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
6390 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU
7065 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fira 2000, SA
7290 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU
8650 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)
6650 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Coordinació Logística Sanitària, AIE
7235 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA
7670 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Logaritme, Serveis Logístics, AIE
7750 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Barnaclínic, SA
8855 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)
6410 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Cargometro Rail Transport, SA
7225 pdf  pdf      pdf 
Terminal Intermodal de l'Empordà, SL
7295 pdf  pdf  pdf    pdf 
Vallter, SA
7695 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Aeroports Públics de Catalunya, SLU
7930 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Autometro, SA
8720 pdf  pdf      pdf 
FGCRAIL, SA
9881 pdf        pdf 
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
6340 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)
6510 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Circuits de Catalunya, SL
8620 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Actius de Muntanya, SA
9210 pdf  pdf      pdf 
Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)
6440 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Forestal Catalana, SA
6580 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorcis
Sel. Codi Ingressos despeses Memòries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes
7035 pdf  pdf      pdf 
Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques
7055 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)
7230 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre
7550 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci del Museu Memorial de l'Exili
8930 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Administració Oberta de Catalunya
7210 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci de l'Habitatge de Barcelona
8510 pdf  pdf      pdf 
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
8530 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci d'Educació de Barcelona
7870 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
6950 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Sanitari de Terrassa
6960 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Sanitari de Barcelona
6970 pdf  pdf    pdf  pdf 
Consorci Hospitalari de Vic
6980 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Sanitari Integral
6990 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
7000 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Sanitari de l’Anoia
7010 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf
7030 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Sanitari del Maresme
7040 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya
7475 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci de Castelldefels Agents de Salut
7540 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
7785 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE)
7920 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)
8875 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
9860 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità
6930 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Patronat de la Vall de Núria
7180 pdf  pdf      pdf 
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
7560 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Port de Mataró
7720 pdf  pdf    pdf  pdf 
Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs
7960 pdf  pdf    pdf  pdf 
Consorci Port de Portbou
8120 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci de l'Observatori del Paisatge
8150 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona
8170 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona
8180 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida
8190 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
8520 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat
8980 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci de l'Institut Ramon Llull
7435 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya
7490 pdf  pdf    pdf  pdf 
Consorci per a la Normalització Lingüística
7520 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT
8030 pdf  pdf    pdf  pdf 
Consorci Sant Gregori, de Girona
7150 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
8390 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
8500 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional
7200 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Institut Català d'Arqueologia Clàssica
7450 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars
7460 pdf  pdf    pdf  pdf 
Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
7470 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Centre de Recerca Matemàtica
7510 pdf  pdf    pdf  pdf 
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
7530 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Centre de Visió per Computador
8440 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci Institut de Física d'Altes Energies
8450 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
8775 pdf  pdf  pdf    pdf 
Consorci de Formació Professional d'Automoció
9856 pdf  pdf    pdf  pdf 
Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
8570 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundacions
Sel. Codi Ingressos despeses Memòries programes Inversions reals Annex personal Estats financers
Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya
7275 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
7620 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació La Marató de TV3
8780 pdf  pdf    pdf  pdf 
Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès
8080 pdf  pdf    pdf  pdf 
Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya
8220 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya
8230 pdf  pdf    pdf  pdf 
Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)
7135 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR)
7145 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
7155 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré
7175 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras
7185 pdf  pdf    pdf  pdf 
Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)
8270 pdf  pdf    pdf  pdf 
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)
8290 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
8300 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Ticsalut
8330 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)
8360 pdf  pdf    pdf  pdf 
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme
8820 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Parc Taulí, Fundació Privada
8840 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació d'investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina, Institut per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut
7635 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
8990 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Joan Costa Roma
9523 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Privada Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional, Mediterrània
8240 pdf  pdf    pdf  pdf 
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)
7105 pdf  pdf    pdf  pdf 
Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica
7580 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)
7590 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química
7600 pdf  pdf    pdf  pdf 
Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
7610 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA)
8460 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC)
8470 pdf  pdf    pdf  pdf 
Fundació Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)
8480 pdf  pdf    pdf  pdf 
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada
8490 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3)
8920 pdf  pdf    pdf  pdf 
Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
9418 pdf  pdf  pdf  pdf  pdf 
Fundació del Món Rural
8380 pdf  pdf    pdf  pdf