Agrupacions

 

Les entitats incloses en els pressupostos es presenten reunides en "agrupacions” formades per un departament i les entitats adscrites, de manera que es poden definir tantes agrupacions com departaments del Govern. Addicionalment, també s’han definit dues agrupacions específiques formades pel conjunt d’òrgans superiors i pel conjunt de fons no departamentals, respectivament.

Un cop seleccionada l’agrupació, es presenten tots els serveis o entitats, estructurats per subsectors. Es pot reduir la consulta triant un únic subsector. Per a cada servei pressupostari i entitat, es pot accedir a tota la informació detallada dels ingressos (en el cas de les entitats) i despeses, i a la dels annexos corresponents. Per a cada agrupació també es presenten una sèrie de resums d’ingressos i despeses, i de personal.