Subsectors

 

Les entitats incloses en els pressupostos s’agrupen en vuit subsectors, d’acord amb la seva naturalesa jurídica: 

L’Administració de la Generalitat (òrgans superiors, departaments i fons no departamentals); les entitats autònomes administratives (EAA) i el Servei Català de la Salut; les entitats autònomes comercials i financeres (EACF); les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat (EDP); les societats mercantils (SM); els consorcis (Cons) i les fundacions (Fund).

Un cop seleccionat un subsector, es presenten tots els serveis i entitats d’aquest subsector, estructurats per agrupació. Es pot reduir la consulta triant una única agrupació. Per a cada servei pressupostari i entitat, es pot accedir a tota la informació detallada dels ingressos (en el cas de les entitats) i despeses, i a la dels annexos corresponents. Per al subsector Generalitat també es presenten una sèrie de resums d’ingressos i despeses de personal.